Sitemiz Pamukkale Üniversitesi'nden Bağımsızdır.

PAÜ 2013 - 2014 (Güz Dönemi) Yatay Geçiş Koşulları

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında uygulanmak üzere, “Yatay Geçiş Koşulları” ile “Kontenjanlar”ın, aşağıda belirtilen şekilde geçerli olmasına karar verildi.

A. BAŞVURU VE GEÇİŞ KOŞULLARI
1. Kurumlararası (Yurt içi üniversiteler arası) yatay geçişler, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2. Yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.

3. Yatay geçiş başvurusu yapabilmek için öğrencinin;
a)-Hiçbir disiplin cezası almamış olması,
b)-Başvurmak istenen sınıftan önceki alt dönemlere ait tüm derslerini başarmış olması,
c)-Başvurunun, eşdeğer sınıf/dönem için yapılması, gerekir.

4. Kurumlararası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 veya eşdeğeri olması şarttır.

5. Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için adayın; Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olması ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından geçer düzeyde bir puanı aldığını başvuru sırasında belgelemesi gerekir.

6. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı (1’inci sınıf) ile son iki yarıyılına (4’üncü sınıf), Tıp Fakültesi için 1’inci ve 6’ıncı yarıyıla yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.

7. Pamukkale Üniversitesi içinde, aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

8. Üniversiteler arasında, ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

9. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

10. Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar.

11. Vakıf yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesinin birinci örgün öğretim veya ikinci öğretime geçiş yapan öğrenciler, geçiş yaptıkları bölümün öğrenim/katkı ücretini öderler.

12. Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak, diploma programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.

B. ÖZEL DURUMLAR
1. Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, Pamukkale Üniversitesinin ilgili diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.

2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Pamukkale Üniversitesinin ilgili yönetim kurulları bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir.

3. Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının Pamukkale Üniversitesine başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci için gerekli intibak programı hazırlanır.

C. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
a) Başvuru dilekçesi
b) Onaylı ders içerikleri
c) Transkript Aslı
d) Disiplin Cezası almadığını gösterir resmi belge
e) ÖSYM sınav sonuç belgesinin onaylı örneği (ÖSYM sistem çıktısı da kabul edilir)
f) İkinci öğretimden örgün öğretime geçiş başvurularında öğrencinin % 10’a girdiğine dair onaylı belge.
g) Yurtdışından özel durumlar nedeniyle, (B-1,2,3 üncü maddeler kapsamında) yapılan başvurularda, adayın öğrenim gördüğü üniversitenin Yükseköğretim Kurulu’nca tanınıyor olması, alt sınıflardan almadığı veya başarısız dersi bulunmadığına dair bir yazı getirmesi, belgelerin asıl veya noter tasdikli sureti, Türkçe tercümelerinin olması, ayrıca yükseköğretim kurumunu tanıtan (dersler ve ders içeriklerini belirten) doküman eklemesi gerekir.
h) Yurtdışından özel durumlar nedeniyle, (B-1,2,3 üncü maddeler kapsamında) yapılan başvurularda, ÖSYM sınav sonuç belgesi olmayan adayların Yükseköğretim Kurulu’ndan alacakları “Öğrencinin tanındığına dair yazı”,
i) Devlet memuru konumundaki anne ve/veya babasının Türkiye’ye görev nakli nedeniyle kesin dönüş yapması nedeniyle yapılacak başvurularda bu nakle ilişkin resmi belgenin onaylı sureti.

D. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, ADAYLARIN BELİRLENMESİ:
Yatay geçiş başvuruları iki aşamada değerlendirilir:
1. Ön değerlendirme; Ön değerlendirmede, adaylardan istenen belgelerin tamam olup olmadığına, geçiş için istenen asgari başarı ortalamanın sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Başvuru Kriterlerini sağlamayan adaylar için durumlarını belirtir tutanak düzenlenir, adaylar kesin değerlendirmeye alınmaz.

2. Kesin değerlendirme; Başvuru kriterlerini sağlayan adayların; merkezi yerleştirme puanının %70’i, akademik ortalamanın %30’u alınarak, 100 üzerinden sıralama yapılır, buna göre asıl ve yedek adaylar belirlenir. Tüm puan türleri, 100’lük sisteme dönüştürülerek değerlendirme yapılır.
a) Kesin değerlendirmelere ve ayrılan kontenjanlara göre geçiş sağlanır.
b) Programlara yatay geçiş yerleştirme işlemleri ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı üzerine yapılır.
c) Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, “Pamukkale Üniversitesi Senatosu’nun 24.09.2012 tarih ve 08/1 sayılı Kararı ekinde yer alan (EK-3) tablosu dikkate alınır.

E- KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER:
Yatay geçişi ilgili yönetim kurullarınca uygun bulunan öğrencilerden kesin kayıt için aşağıda belirtilen belgeler istenir;
a) Nüfus Cüzdanı sureti,
b) Fotoğraf (Vesikalık 12 adet)
c) Güz dönemi öğrenci katkı payı/öğrenim gideri makbuzu. (Bakanlar Kurulu Kararında açıklanan harç miktarlarına göre işlem yapılır)
d) İkinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş için başvuran öğrencilerden geldiği üniversitede %10’a girdiğine dair belge.

F- BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ:
Başvurular; istenen belgeler tam olarak, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokula yapılır.

Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeli başvurular ile eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmez, değerlendirilmez. İlan edilen koşulları sağlamayan başvurular değerlendirilmeye alınsa bile yatay geçiş talebi ilgili kurullar tarafından uygun bulunamaz.

1)-Başvuru Tarihi (Tıp Fakültesi Hariç) : 15 Temmuz-14 Ağustos 2013
2)-Tıp Fakültesi Başvuru Tarihi : 15-26 Temmuz 2013

G- DEĞERLENDİRME TARİHLERİ:
1)-Tıp Fakültesi İçin Değerlendirme Tarihi : 29-31Temmuz 2013
2)-Tıp Fak. Dışındaki Fakülte/ Yüksekokul/MYO. İçin : 21-23 Ağustos 2013

H- SONUÇLARIN İLANI-TARİHLER VE TEBLİGAT:
1)-Tıp Fakültesi İçin Sonuç İlan Tarihi : 02 Ağustos 2013
2)-Tıp Fak. Dışındaki Fakülte/ Yüksekokul/MYO. İçin : 29 Ağustos 2013

a)-İlan; Sonuçlar; Üniversite web sayfası ile ilgili fakülte/yüksekokul web sayfasında ilan edilerek duyurulur.
b)-Tebligat; Yatay Geçiş hakkı kazanan öğrencilere, başvuruda beyan edilen e-posta adresine ilgili fakülte/yüksekokul tarafından yazılı tebligat gönderilir.

I- KESİN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ:
1)-Kesin Kayıt Tarihleri (Asıl Liste) : 10-13 Eylül 2013
Kesin Kayıt Tarihleri (Yedek Liste)* : 23-24 Eylül 2013

2)-Kesin Kayıt Tarihleri (Asıl Liste) (Tıp Fak.) : 12-16 Ağustos 2013
Kesin Kayıt Tarihleri (Yedek Liste)* (Tıp Fak.) : 19-23 Ağustos 2013

*(Yedek liste ilan edilen programlarda, Asıl listeden kayıt yaptırmayanların yerine listedeki sıralamaya göre kayıt yapılır.)

3- Kayıt Yeri : Rektörlük Binası Giriş Kat Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kınıklı Kampusü- Merkez / DENİZLİ

4-Tıp Fakültesi Kayıt Yeri : Tıp Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Birimi Kınıklı Kampusü- Merkez / DENİZLİ

Not: Pamukkale Üniversitesi Senatosu’nun 20.06.2013 tarih ve 09/5 Sayılı Kararı ekidir.

 
Pamukkale Üniversitesi Gayri Resmi İnternet Sitesi